СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО"


seminarНаставник и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања.

Облици стручног усавршавања, приоритетне области, програми, начин организовања и друга питања од значаја за развој система стручног усавршавања утврђени су Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника. Права и дужности наставника и стручних сарадника садржане су у члановима 25. – 28. овог Правилника.

ОШ "Братство-јединство" је усвојила Упутство осталном стручном усавршавању наставника и стручних сарадника којим су утврђене: врсте активности стручног усавршавања, улоге наставника и стручних сарадника (врсте њиховог ангажовања), припадајујући број сати, односно бодова за извођење или учешће у реализацији активности (према табели приказаној у прилогу 1 овог Упутства), начин њиховог планирања, вођења евиденције о њиховој реализацији и докази којима се исте потврђују.

ОШ "Братство-јединство" планира све облике стручног усавршавања наставника и стручних сарадника приликом израде Годишњег плана рада, који усклађује са Развојним планом, резултатима самовредновања и спољашњег вредновања рада Школе.Дужност наставника и стручног сарадника је да, на крају школске године, припреми свој Лични план професионалног развоја на прописаном обрасцу, приказаном у прилогу 2 овог упутства, и достави га стручној служби ради израде годишњег плана рада Школе за наредну школску годину.

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја ученика и нивоа њиховог постигнућа. Саставни и oбавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање образовно-васпитног рада. (http://katalog.zuov.rs/Kompetencije.aspx)

Документи и линкови:

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Упутство о сталном стручном усавршавању наставника и стручних сарадника у Основној школи «Јосиф Панчић»

Бодовање реализације активности стручног усавршавања (Прилог 1)

Лични план професионалног развоја (Прилог 2)

Евиденциони лист о стручном усавршавању (Прилог 3)

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника (http://katalog.zuov.rs/ )

Контакт

Место: Банатска Топола, 23315
Улица и број: Вука Караџића 20
Телефон/телефакс: 0230/67-203
е-mail: ostopola@gmail.com
web: www.ostopola.edu.rs

Статистика

Today 1

Week 14

Month 74

All 4599

Facebook

Посетите нашу страницу: