УПИС ПРВАКА за школску 2014/2015. годину - ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ


prvaci 1Упис дeцe у први рaзрeд oснoвнe шкoлe пoчињe 1. aприлa тeкућe гoдинe. и трaje дo крaja мaja истe гoдинe.

У први рaзрeд крeћу дeцa кoja дo 31. aвгустa имajу измeђу 6,5 и 7,5 гoдинa, a пoстojи мoгућнoст уписa и дeцe кoja дo 31. aвгустa нaпунe 6 гoдинa (oву дeцу ћe тeстирaти психoлoг шкoлe пoсeбним тeстoвимa), кao и дeцa кoja ћe тaдa имaти вишe oд 7 гoдинa и 6 мeсeци кoja збoг бoлeсти или других oпрaвдaних рaзлoгa нису билa уписaнa у шкoлу.

 

Зa упис je пoтрeбнa слeдeћa дoкумeнтaциja:

• пoтврдa o зaвршeнoм припрeмнoм рaзрeду, кojу издaje вртић

• здрaвствeнo увeрeњe (пoтврдa oд пeдиjaтрa дa je дeтe здрaвствeнo спoсoбнo зa пoлaзaк у шкoлу)

• извoд из мaтичнe књигe рoђeних (мoжe и стaриjи oд 6 мeсeци)

• пoтврдa o прeбивaлиштву (приjaвa стaнa)

 

Шкoлa je дужнa дa упишe дeтe кoje имa прeбивaлиштe нa њeнoм пoдручjу, a мoжe дa упишe и дeтe сa пoдручja другe шкoлe, нa зaхтeв рoдитeљa, a у склaду с прoстoрним мoгућнoстимa (oвaj зaхтeв рoдитeљ пoднoси у писaнoj фoрми и прeдaje сeкрeтaру шкoлe дo крaja jaнуaрa тeкућe гoдинe).

Рoдитeљ сa кoмплeтнoм дoкумeнтaциjoм трeбa дa дoђe дo сeкрeтaрa шкoлe дa прeдa дoкумeнтaциjу, a зaтим гa сeкрeтaр упућуje у пeдaгoшкo – психoлoшку службу гдe ћe бити зaкaзaнo тeстирaњe дeтeтa.

 

Oргaнизaциja нaстaвe

У нaшoj шкoли нaстaвa сe oргaнизуje у преподневној смeни, а настава пoчињe у 8 чaсoвa. У тoку рaднoг дaнa дaнa учeници имajу jeдaн вeлики oдмoр oд 15 минутa измeђу другoг и трeћeг чaсa.

 

Исхрана

Зa све заинтересоване учeникe се oргaнизуje ужина у шкoлскoj кухињи. Плaћaњe je мeсeчнo.

 

Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе?
Постоје обавезни и изборни предмети.

Обавезни су:
- Српски језик

- Математика

- Енглески језик

- Свет око нас

- Ликовна култура

- Музичка култура

- Физичко васпитање

Обавезни изборни предмети су:
- Верска настава

- Грађанско васпитање

Изборни предмети су:
- Од играчке до рачунара 

- Мађарски језик са елементима националне културе

У погледу изборних предмета, на почетку школске године родитељ детета се опредељује за два, један из групе обавезних изборних и један из групе изборних предмета.

 

Колики је недељни фонд часова у првом разреду?

Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају обавезни предмети српски и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са 2 часа, музичка и ликовна култура са по једним часом недељно. Са по једним часом недељно су заступљена и два изабрана изборна предмета.


 

Потребан прибор за први разред

prvaci 2Српски језик:

1 свеска на квадратиће

1 свеска на уске и широке линије

1 блокчић

2 оловке

1 гумица

1 зарезач

Математика:

1 свеска на квадратиће

2 лењира - троугаоника

Свет око нас:

1 свеска на квадратиће

Музичка култура:

1 свеска на квадратиће

Ликовна култура:

Фломастери

Дрвене бојице

Воштане бојице

Колаж папир, лепак и маказице

Темпере

Водене боје и крпица за брисање

Пластелин

Блок број 5

1 широка и једна уска четкица за сликање

Чаша за воду

Физичко васпитање:

1 бела мајица

1 црни шорц

1 пар патика

 

Напомена: све књиге исвеске треба да су увијене са уписаним именом и презименом ученика као и обележеним предметом. За потребан прибор код осталих изабраних предмета информацију ћете добити од наставника који их предају. 

Учитељица Међеши Милица


 

Зрелост за полазак у школу 

 

 

Зрелост се дефинише као ниво психичког и физичког развоја који ће детету омогућити да обави захтеве који ће му бити постављени у школи.

 

Интелектуална зрелост детета се односи на одређени ниво интелектуалних функција као што је опажање, говор, памћење, увиђање односа између узрока и последице, пребројавање конкретних предмета, схватање евидентиних законитости између одређених појава. Пре поласка у први разред дете не мора да зна да чита и пише. Читању и писању ће га најправилније научити учитељица, јер се може десити да је те стечене вештине дете савладало неправилно, па је потребан додатни напор да се стечене навике исправе. Али графомоторичке и језичке способности детета је потребно вежбати на други начин, као и способност логичког резоновања. Нпр. кроз игру, са малишаном разврставајте, одузимајте каменчиће, у продавници бројите киви, банане и мерите, како би дете стекло појам о тежини и мерењу. Уочавајте промене у природи, коментаришите, запажајте боје. Наведите дете да самостално прави компарације шта је веће или мање, да се орјентише у простору (горе, доле, лево десно,  шта је испод, изнад итд.) и времену (годишње доба, недеља, дан, учите га на поквареном часовнику да очита време, повезујте са делом дана када се нешто ради - руча, одмара, иде у шетњу...). Уместо да га учите писању боље је да дете вежба графомоторику кроз бојење бојанки дрвеним бојицама, или да слаже слагалице већег броја делова примерних узрасту. Играње кликера, резање оловке али и брисање посуђа и прашине, савијање салвета итд.такође подстичу развој ситних мишића прстију и шаке. Могу се правити кућне словарице па се играјте речима или „на слово на слово".

 Важно је да дете стекне своју самосталност у породици што значи да треба да зна да се самостално обуче, сложи своје ствари, намести кревет, обави хигијенске навике, спава у засебној соби или кревету.

 

Родитељи би требало да му дају једноставне обавезе као што су одлазак у оближње продавнице и куповину два-три артикла, (хлеб, млеко, новине). Са шест-седам година већ би требало самостално да се облачи, везује пертле, чешља.
Социјална спремност за полазак у школу односи се на могућност стицања специфичних облика понашања потребних за успостављање и одржавање друштвених веза. То значи да је дете спремно да ступа у контакт са непознатим, али уз опрез а не страх, да пордубљује већ постојећа другарства у дворишту или код куће, да је спремно и да узима и да даје играчке другој деци, дели ужину, да до краја одгледа дечји филм у биоскопу или позоришну представу примерену узрасту. Социјална зрелост подразумева и постојање усвојених  културних навика, као што је коришћење речи „хвала", „молим" као и поштовање туђег времена.
Скупљање, прављење и сређивање збирки сличица (фудбалера, јунака из цртаних филмова, животиња) помаже у успостављању боље комуникације и сарадње са другом децом.

 Бавите се дететом, имајте времена за њега, показујте му да га волите, дружите се са дететом и омогућите му да се дружи са другом децом. Играјте се што више са њим, јер се кроз игру и дружење највише учи. Подстичите његову радозналост, читајте му књиге, причајте приче, подстичите га да вам својим речима преприча филм, причу или представу. Нека искаже оно што мисли и осећа. Омогућите му да савлада што више вештина, јер је за добар старт у школи важна и моторичка спретност. Играјте се са њим лоптом, цртајте разнобојним кредама. Водите га на базен, научите га да плива. Биће самопоузданији и сигурнији.
Створите услове да може да износи своје претпоставке и запажања, да може да погреши и да му се ви због тога нећете подсмевати.

 Свако дете у предшколском узрасту има толико тога да вам каже, а да ли ће вам рећи - зависи од тога какав сте слушалац.

  

СТАВ РОДИТЕЉА ПРЕМА ТЕСТИРАЊУ ДЕТЕТА

 За добар успех вашег детета на самом тестирању од свега је најважнији ваш став према том чину. Родитељ често, некада чак и несвесно преноси сопствена страховања у вези са тестирањем на своје дете. Само дете није свесно значаја уписа у први разред све док му ви као модел понашања не пренесете свој став. Дете може да дође преплашено и заплашено тиме што га чека и да не покаже своје стварне могућности и способности.

Контакт

Место: Банатска Топола, 23315
Улица и број: Вука Караџића 20
Телефон/телефакс: 0230/67-203
е-mail: ostopola@gmail.com
web: www.ostopola.edu.rs

Статистика

Today 1

Week 14

Month 74

All 4599

Facebook

Посетите нашу страницу: