УПУТСТВО ЗА ОСМАКЕ ПОВОДОМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА


zavrsni ispitЗавршни испит који се полаже на крају осмог разреда, предвиђен Законом о основама система образовања и васпитања, први је завршни испит са којим се ученик сусреће током школовања, а има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања.

Приликом уписа у гимназије и средње стручне школе, редослед кандидата утврђује се на основу успеха на завршном испиту, са кога се може понети максималних 40 бодова (16 бодова – српски, односно матерњи језик, 16 бодова – математика и 8 бодова комбиновани тест – биологија, географија, историја, физика и хемија), општег успеха од 6. до 8. разреда и резултата на такмичељима током 8. разреда. Успех у претходном школовању носи максималних 60 бодова.

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака. У складу са Упутством за прегледање, у потпуности тачно решен задатак рачуна се као 1, а делимично тачно решен задатак рачуна се као 0,5.

Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се укупан број тачно решених задатака на тесту множи одговарајућим коефицијентом и то:

  1. за српски, односно матерњи језик и математику коефицијент је 0,8
  2. за комбиновани тест коефицијент је 0,4.

То значи да ће ученик који тачно реши свих 20 задатака из српског, односно матерњег језика моћи да оствари 16 бодова, што важи и за тест из математике, док ће ученик који тачно реши свих 20 задатака на комбинованом тесту моћи да оствари 8 бодова. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

Тестови завршног испита састављени су од необјављених питања и задатака и садрже од 20 до 40 питања или задатака у зависности од процењене тежине и типа коришћених задатака. У комбинованом тесту из природних и друштвених наука задаци су конципирани на начин да обухватају садржаје из различитих наставних предмета. У складу са пројектованом информисаношћу тестова, питања и задаци у њима могу да носе различит број бодова.

Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.

Завршни испит ће се полагати у јуну следећим редоследом:

  • Tест из српског (матерњег) језика ће се одржати у понедељак 16.06.2014. године;
  • Tест из математике ће се одржати у уторак 17.06.2014. године;
  • Kомбиновани тест ће се одржати у среду 18.06.2014. године.

  


  • Испит сва три дана почиње у 10:00 часова и траје 120 минута.

Ученици су дужни да у школу дођу у 9:15 часова сва три дана одржавања испита.

На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.

Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.

Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљени одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.

На завршном испиту није дозвоњено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9:45 часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова.

Контакт

Место: Банатска Топола, 23315
Улица и број: Вука Караџића 20
Телефон/телефакс: 0230/67-203
е-mail: ostopola@gmail.com
web: www.ostopola.edu.rs

Статистика

Today 1

Week 14

Month 74

All 4599

Facebook

Посетите нашу страницу: